logo avg

Privacy Policy

Seniorenorkest de Huttenkamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Seniorenorkest de Huttenkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Seniorenorkest de Huttenkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 1. Definities
  1. Seniorenorkest de Huttenkamp, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09151402, gevestigd aan de Zuiderpoort  56,  6605HN Wijchen
  2. Bezoeker, is degene die van de Website gebruik maakt en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang.
  3. Beheerder, is de persoon die door het bestuur van Seniorenorkest de Huttenkamp is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene die over de autorisatie ‘Secretariaat’ (ledenadministratie) of ‘Penningmeester’ (bankgegevens) beschikt.
  4. Content, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen, die Seniorenorkest de Huttenkamp via de Website en/of App ter beschikking stelt.
  5. Datalek, betreft de situatie waarin er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens.
  6. Lid zoals omschreven in de statuten van Seniorenorkest de Huttenkamp en nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van Seniorenorkest de Huttenkamp  Het betreft degene die zich inschrijft als Lid. Een Lid beschikt over geautoriseerde toegang tot de website (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord).
  7. Opt-Out, is het actief uitschrijven voor een bepaalde vorm van communicatie. Bijvoorbeeld wanneer ontvangers automatisch ingeschreven worden voor een e-mailnieuwsbrief, waarna zij de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven (opt-out).
  8. Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, adres, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht, lidnummer, foto, bankgegevens, BSN-nummer, kopie ID bewijs en muziekvaardigheden zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens.
  9. Privacyverklaring, is dit door het bestuur opgestelde document in overeenstemming met en conform de richtlijnen van de AVG-wetgeving.
  10. Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens.
  11. Website, de verzameling van officieel door het Seniorenorkest de Huttenkamp bestuur ingezette communicatiemiddelen zoals de website van Seniorenorkest de Huttenkamp www.seniorenorkesthuttenkamp.nl, en overige sociale netwerken waarop           Seniorenorkest de Huttenkamp een profiel heeft (Facebook, Instagram, YouTube, Google, Twitter etc.).
 2. Algemeen
   1. Door de Website van Seniorenorkest de Huttenkamp te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Bezoeker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
   2. Indien een Bezoeker en/of Lid niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan Seniorenorkest de Huttenkamp
 3. Verwerking van persoonsgegevens
   1. Persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. De gegevens worden binnen Seniorenorkest de Huttenkamp Verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
    1. Administratieve doeleinden;
    2. De uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst;
    3. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
    4. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
    5. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
    6. Het voldoen aan een wettelijke plicht.
   2. Om zich in te schrijven als Lid en hierbij door  Seniorenorkest de Huttenkamp ondersteund te worden, dient een Lid:
    1. Verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, (geheime) telefoonnummer en emailadres te verstrekken;
   3. Verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken.
   4. De grondslag voor deze Persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst, de overeengekomen opdracht, het arbeidscontract, de mondelinge toezegging van nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden.
   5. Alleen de secretaris en de penningmeester kunnen de Persoonsgegevens binnen de ledenadministratie cq. financiële administratie Verwerken.
   6. Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website Verwerken, enkel op verzoek van bestuursleden van Seniorenorkest de Huttenkamp
   7. Iedere Beheerder dient een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze verklaring regelt de wijze waarop met vertrouwelijke informatie (als Persoonsgegevens) dient te worden omgegaan.
   8. Leden kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke Persoonsgegevens een specifiek Lid kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen de vereniging.  Seniorenorkest de Huttenkamp
   9. Een Lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van gegevens tijdens de inschrijving bij     Seniorenorkest de Huttenkamp en het eventueel wijzigen van eigen Persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mail).
   10. De verstrekte Persoonsgegevens worden door Seniorenorkest de Huttenkamp uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten en huishoudelijk reglement en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld.
   11. Seniorenorkest de Huttenkamp kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Leden op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van Seniorenorkest de Huttenkamp die voor de desbetreffende Leden interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   12. Seniorenorkest de Huttenkamp verzamelt Persoonsgegevens van haar Bezoekers en/of Leden die via de Website Persoonsgegevens verstrekken aan              Seniorenorkest de Huttenkamp in het kader van een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:
    1. Bij een bezoek aan de Website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);
    2. Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie, het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of het aanmelden als donateur of sponsor, verwerkt de daarvoor door de Bezoeker verstrekte contactgegevens.
 4. Doorgifte aan derden
   1. Seniorenorkest de Huttenkamp geeft nooit Persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen.
   1. Persoonsgegevens van haar Bezoekers en/of Leden zal Seniorenorkest de Huttenkamp niet met derden delen, tenzij het noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of noodgeval, danwel wanneer door het Lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven.
 5. Rechten omtrent uw gegevens
   1. De Bezoeker en/of Lid heeft recht om zijn of haar Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Door een verzoek tot inzage te doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 6. Bewaartermijn
   1. Seniorenorkest de Huttenkamp bewaart de bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij Seniorenorkest de Huttenkamp op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:
    1. De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar, gerekend vanaf einde lidmaatschap;
    2. De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat, bedraagt zeven jaar;
    3. Indien gegevens ten behoeve van statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.
   2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft Seniorenorkest de Huttenkamp graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook gevraagd worden om akkoord te geven op het aanhouden van door Leden aangeleverde Persoonsgegevens, gedurende 25 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
 7. Beeldrecht
   1. Tijdens de lessen, repetities, concerten en muziek gerelateerde activiteiten bij/van Seniorenorkest de Huttenkamp wordt regelmatig beeldmateriaal verkregen van acties en sfeerbeelden waarop Leden van Seniorenorkest de Huttenkamp Leden van andere verenigingen of Bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website van Seniorenorkest de Huttenkamp verschijnen, dan wel gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bij het aangaan van een lidmaatschap van Seniorenorkest de Huttenkamp wordt elk Lid een toestemmingsformulier aangeboden waarop aangegeven kan worden of beeldmateriaal van het betreffende Lid gepubliceerd mag worden.
    Indien dit formulier niet volledig ingevuld aangeleverd is bij het secretariaat, wordt ervan uitgegaan dat er geen bezwaar is tegen publicatie. Wanneer op een later moment bezwaren bestaan tegen publicatie, dient dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar te worden gemaakt. Het betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de Bezoeker en/of Lid niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.
 8. Melding
   1. Voor het verwerken van Persoonsgegevens is Seniorenorkest de Huttenkamp vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming Persoonsgegevens conform het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.
   2. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de onder 5.1 bedoelde meldplicht.
   3. Binnen Seniorenorkest de Huttenkamp zijn de Leden bekend met de bestaande privacy policy en geïnformeerd over het fenomeen Datalek. Wanneer er sprake is van een Datalek zal dit direct intern gemeld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   4. Zodra er bekendheid is met een Datalek zal het Seniorenorkest de Huttenkamp bestuur conform wettelijke bepalingen (AVG) binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij zullen betrokkenen tevens worden geïnformeerd.
   5. Seniorenorkest de Huttenkamp heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), deze heeft een onafhankelijke rol. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   6. Deze Privacyverklaring is opgesteld in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), namens het bestuur van Seniorenorkest de Huttenkamp
 9. Cookies
   1. Seniorenorkest de Huttenkamp maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Bezoeker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Bezoeker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
   2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de helpfunctie van uw browser. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.
 10. Sociale netwerken
   1. Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Seniorenorkest de Huttenkamp heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacy verklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
   2. De informatie die de sociale netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. Seniorenorkest de Huttenkamp is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.
 11. Links naar en cookies op websites van derden
   1. Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacy verklaringen van deze derde partijen van toepassing. Seniorenorkest de Huttenkamp is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.
 12. Beveiliging
   1. Seniorenorkest de Huttenkamp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
    1. Opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde backups;
    2. Toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord beveiligd account;
    3. Het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door ieder bestuurslid/beheerder/docent/dirigent waarin is vastgelegd hoe met vertrouwelijke informatie (zoals Persoonsgegevens) dient te worden omgegaan.
   2. Ondanks dat Seniorenorkest de Huttenkamp alle mogelijke beveiligings maatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.
 13. Wijzigingen
   1. Seniorenorkest de Huttenkamp behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Bezoekers en/of Leden aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de Website en lidmaatschap van Seniorenorkest de Huttenkamp houdt in dat Bezoekers en/of Leden akkoord gaan met de gewijzigde Privacyverklaring van Seniorenorkest de Huttenkamp
 14. Contact

  In geval van vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan contact opgenomen worden met Seniorenorkest de Huttenkamp via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens

Seniorenorkest de Huttenkamp
Zuiderpoort 56   6605HN Wijchen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.